Zavod za zaštitu životne i radne sredine

Tehnički institut d.o.o. Bijeljina, Zavod za zaštitu životne i radne sredine, bavi se pružanjem ekspertskih i konsultantskih usluga u oblasti zaštite životne i radne sredine i izradom studija, planova aktivnosti, programa, elaborata i procjena uticaja na životnu sredinu u cilju dobivanja ekološke dozvole.

Zavod ispunjava sve uslove koje u pogledu registracije, kadrova, tehničke opremljenosti i radnog prostora moraju ispunjavati ovlaštena pravna lica za obavljanje stručnih poslova i izradi dokumentacije, koji su utvrđeni propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

Stručni tim Tehničkog instituta, Zavoda za zaštitu životne i radne sredine, obavlja stručne poslove za potrebe izrade dokumentacije (studije uticaja, planovi aktivnosti, dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, upravljanje otpadom), za svaki konkretan projekat:

 • terenska istraživanja,
 • detaljna analiza projektnog rješenja,
 • analiza postojećeg stanja životne sredine,
 • analiza i ocjena direktnih i indirektnih uticaja na sve elemente i faktore životne sredine (ljude, floru i faunu, zemljište,vodu, vazduh, klimu, pejzaž, materijalna dobra i kulturno nasljeđe),
 • laboratorijska ispitivanja,
 • plan mjera zaštite svih elemenata i faktora životne sredine,
 • monitoring elemenata i faktora životne sredine sa planom monitoringa.

Posjedujemo mobilnu ekološku laboratoriju sa kojom postižemo brza, precizna i kvalitetna mjerenja:

 • Kvaliteta vazduha,
 • Meteoroloških parametara vazduha,
 • Buke,
 • Kvaliteta vode.

Tehnički institut posjeduje najmoderniju opremu za automatsko određivanje zagađujućih materija (polutanata) u vazduhu, firme Horiba, Japan, sa akreditacijom u Evropskoj Uniji. Automatska monitoring stanica sa odgovarajućim softverom obezbjeđuje podatke o trenutnim koncentracijama polutanata, njihovim prosječnim vrijednostima u željenom definisanom vremenu i prosječne 24–časovne vrijednosti. To omogućava dobijanje ažurnih podataka koji ukazuju a takođe i omogućavaju intervencije u slučaju akcidentnih situacija koje se mogu desiti kada je u pitanju aerozagađenje.

Zagađujuće materije (polutanti) koji se mjere na automatskoj stanici:

 • SO2 (sumpor dioksid),
 • NO, NO2 i NОx, (azot monoksid, azot dioksid i ukupni azotovi oksidi),
 • CO (ugljen monoksid),
 • O3 (ozon),
 • LČ10 i ULČ (lebdeće, suspendovane čestise prečnika ispod 10 mikrona i ukupne lebdeće čestice),
 • Dim (čađ),

Mikroklimatski parametri vazduha:

 • brzina i smjer vjetra,
 • temperatura,
 • relativna vlažnost,
 • atmosferski pritisak.

 

 
Oprema

POLUAUTOMATSKA MJERNA STANICA

AT - 801X2 (dvokanalni četvorodnevni uzorkivač vazduha) (Pro – Ekos, Srbija)

• Uređaj za uzorkovanje vazduha za određivanje koncentracije sumpordioksida, azotnih oksida i čađi u vazduhu
• radni opseg: 0,3 - 1,7 [l/min]
• reprodukcija mjerenja: ± 1 digit [± 0,05 l/min]

 

 

UV/VISIBLE SPEKTROFOTOMETAR
CECIL 2000 SERIES

Spektrofotometar CECIL UV/VIS 2000 se koristi za sve vrste spektrofotometrijskih određivanja. Određivanja se mogu vršiti u vidljivom dijelu spektra kao i u UV području.

Uređaj se koristi za određivanje apsorbancije, transmisije i koncentracije tvari u gotovo svim vrstama uzoraka, tečnim ili otopljenim. Mjerenja se vrše na talasnim dužinama od 190 do 1000 nm.
 

 

 

UREĐAJ ZA MJERENJE BUKE

VOLTCRAFT PLUS METER SOUND DIGITAL, SL-300

RS232 Softvare, Tripod Benchtop, Adapter

Kalibrator : Soundlevel Calibrator 326 CONRAD ELECTRONIC

 

 

 

HACH LANGE HQ 40 D (DUAL-INPUT MULTI-PARAMETER METER)
Dual Chanel, USB interface, Sensor status, Sampl ID, Datalogger

Uređaj za mjerenje temperature, ph vrijednosti, elektroprovodljivosti i rastvorenog kiseonika u vodi
 

 

 

 
Reference

• Mjerenje aerozagađenja na području grada Bijeljine, oktobar 2008 – septembar 2009 godine (Opština Bijeljina - Ugovor o pružanju usluga broj:02-404-84/08 LOT1),
• Studija uticaja na životnu sredinu projekta autoputa na koridoru Vc: LOT1 (Dionica Svilaj – Vukosavlje) i LOT 3 ( Johovac – Doboj jug) za dio trase na području Republike Srpske,
• Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za eksploataciju šljunka na ležištu "Orlovo polje" kod Pelagićeva,
• Izvještaj o reviziji Glavnog projekta sanitarne deponije za opštinu Zvornik na lokaciji "Crni Vrh - Sjever",
• Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju kanalizacione mreže uz Glavni sekundarni fekalni kolektor GSK4 ( II faza kanalizacionog sistema Bijeljine),
• Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za Površinski kop - rudnik "Bogutovo Selo" Ugljevik,
• Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju kanalizacione mreže uz Glavne sekundarne fekalne kolektore GSFK-1 i GSFK-10 (II faza kanalizacionog sistema Bijeljine),
• Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju gasovoda srednjeg pritiska sa MRS za široku potrošnju i distributivne gasne mreže sa kućnim gasnim priključcima i polaganje kablovica za postavljanje informacionog sistema za područje grada Bijeljine,
• Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje i eksploatacije deponije komunalnog otpada za opštinu Bijeljina,
• Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu divljih deponija komunalnog otpada smještenih u granicama Urbanističkog plana Bijeljine,
• Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu divljih deponija komunalnog otpada smještenih u granicama prostornog plana opštine Bijeljina,
• Studija uticaja izgradnje sistema kanalizacije grada Bijeljine (I faza) na životnu sredinu,
• Analiza uticaja izgradnje mosta preko rijeke Bosne u Doboju na životnu sredinu,
• Analiza uticaja izgradnje mosta preko rijeke Bosne u Modriči na životnu sredinu,
• Procjena uticaja na životnu sredinu detaljnih geoloških istraživanja niklonosnih ruda na teritoriji opštine Višegrad,
• Procjena uticaja na životnu sredinu detaljnih geoloških istraživanja niklonosnih ruda na teritoriji opštine Rudo.
• Geološki uslovi terena, prirodni resursi i zaštita životne sredine na prostoru opštine Bijeljina, za potrebe Prostornog plana,
• Geološki uslovi terena, prirodni resursi i zaštita životne sredine na prostoru urbanističkog plana Bijeljine,
 

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas39
mod_vvisit_counterJuče177
mod_vvisit_counterOva sedmica506
mod_vvisit_counterProšla sedmica711
mod_vvisit_counterovaj mjesec2371
mod_vvisit_counterProšli mjesec4009
mod_vvisit_counterSvi dani212033

Pretraživanje

Ekološka stanica

Arhiv za tehničke nauke